Incoterms

 

International Commercial Terms (INCOTERMS) GROUP E F C D
TERM EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAT DAP DDP
Stands for Ex
Works
Free
Carrier
Free
Alongside
Ship
Free
On
Board
Cost
And
Freight
Cost
Insurance
And Freight
Carriage
Paid
To
Carriage and
Insurance
Paid To
Delivered
At
Terminal
Delivered
At
Place
Delivered
Duty
Paid

Ticari Terimler

TİCARİ TERİMLER AÇIKLAMA
Acceptable Quality Standard Kabul edilebilir kalite standardı
Acceptance Kabul
Acceptance bill ödenecek poliçe
Acceptance credit Kabul kredisi
Accepting bank Kabul bankası
Accreditation Akreditasyon
Actual export Fiili ihracat
Actual import Fiili ithal
Ad valorem duties Ad valorem vergiler
Additional Code Ek kod
Additional Protocol Katma protokol
Advance bill Avans poliçesi
Advertisement Reklam
Agent Acenta
Agreement Anlaşma
Air freight Hava navlunu
Air freight Hava taşıma
Air freight Insurance Hava taşıma sigortası
Airway bill Hava taşıma senedi
Amendment Tadilat
Anti-dumping duties Anti-damping vergileri
Applicant Akreditif amiri
Arbitrage Arbitraj
Arbitration Hakemlik
Assets/bonds Menkul kıymetler
Association Committee Ortaklık komitesi
Association Council Ortaklık konseyi
ATA Carnets ATA karneleri
ATR Document ATR belgesi
Auction Açık arttırma
Autonomous tariff system Otonom gümrük tarifesi sistemi
Average Avarya
Back freight Geri dönüş navlunu
Back order Karşılanmamış sipariş
Back to back credit Karşılıklı akreditif
Balance of foreign trade Dış ticaret bilançosu
Balance of payments ödemeler dengesi
Balance sheet Bilanço
Bale Balya
Bank acceptance Banka kabulü
Bank credit Banka kredisi
Bank receipt Dekont
Banker's indemnity or guarantee Banka teminatı veya garantisi
Barter Takas
Beneficiary Lehtar
Benelux Benelüks
Bern Union Bam Birliği
Best buy En uygun satın alma
Bilateral agreement countries Anlaşmalı ülkeler
Bilateral trade agreements iki-yanlı ticaret anlaşmaları
Bill Broker Kambiyo acentası
Bill of carriage Hamule senedi
Bill of credit Kredi Mektubu
Bill of entry Gümrük beyannamesi
Bill of exchange, draft (B/E) Poliçe
Bill of lading (B/L) Konşimento
Black list Kara liste
Black market Kara borsa
Blank acceptance Açık kabul
Blank Bill Açık poliçe
Blank cheque Açık çek
Blank endorsement Beyaz ciro
Blocked currency Bloke para
Bond, Bill Bono
Bonded goods Antrepolanmış mallar
Boycott Boykot
Brand name Marka adı
Break even point Başa baş noktası
Broker Komisyoncu
Brussels Tariff Nomenclature Brüksel Tarife Nomanklatörü
Buy-back Geri satın alma
Buyer Alıcı
Buyer's credit Alıcı kredisi
Buyer's market Alıcı piyasası
Buying rate Alıcı kuru
Cabotage Kabotaj
Capital Ana para
Capital Market Sermaye piyasası
Cargo Kargo
Carriage and insurance paid to CIP
Carriage Paid To CPT
Cartel Kartel
Cash discount Nakit iskontosu
Cash on delivery Mal karşılığı ödeme
Cash payment Peşin ödeme
CE Mark CE işareti
Certificate Sertifika
Certificate of Allied Ouality Assurance AQAP Belgesi
Certificate of analysis Analiz raporu
Certificate of circulation Dolaşım belgesi
Certificate of inspection Ekspertiz raporu
Certificate Manifacturing Competence İmalat Yeterlilik Belgesi
Certificate of origin (c/o) Menşe şehadetnamesi
Certificate of weight Çeki listesi
Certified invoice Tasdikli fatura
Charter contract Çarter Sözleşmesi
Charter-party Çarter parti
Check Çek
Check-list Kontrol listesi
Claim Sigorta talebi
Clause Kloz
Clearance outwards Gümrük çıkış izni
Clearing Kliring
Combined transport Bill of Lading Birleşik nakliye konşimentosu
Combined transport documents Karma taşıma vesaiki
Commercial agent/ representative Mümessil
Commission agent Komisyoncu acenta
Commodity exchange Mal borsası
Common carrier Taşımacı
Common Cııstonıs Tariff Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)
Common market Ortak pazar
Comparative advantage Karşılaştırmalı üstünlük
Compensation Denkleştirme
Compensatory levy Fark giderici vergi
Competition Rekabet
Competitive prices Rekabetçi fiyatlar
Compound interest Bileşik faiz
Consignment distribütör Konsinye dağıtıcı
Consignation Konsinyasyon
Consignee Konsinye
Consigner Konsinyator
Consolidation Konsolidasyon
Consortium Konsorsiyum
Consul Konsolos
Consular invoice Konsolosluk faturası
Container Konteyner
Contract of affreightment Deniz taşımacılığı sözleşmesi
Contractual tariff Antlaşmalı gümrük tarifesi
Convertibility Konverbilite
Convertible currency Konvertibl para
Correspondent bank Muhabir banka
Cost Maliyet
Cost and freight CFR
Cost, Insurance, freight CIF
Council of Europe Avrupa konseyi
Counter guarantee Karşı teminat, Kontrgaranti
Counter purclıase Bağlı muamele
Counter trade Karşılıklı ticaret
Court of justice Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
Cover, provision Kuvertür
Credit Insurance Kredi sigortası
Cross rate, cross exchange Çapraz kur
Currency Dolaşımdaki para
Current Cari
Current exchange rate Cari kur
Customs Gümrük
Customs broker Gümrük komisyoncusu
Customs clearance Gümrük muayenesi
Customs Cooperation Council Nomenclature Gümrük Tarifesi istatistik Pozisyonu
Customs declaration Gümrük bildirimi
Customs duty Gümrük vergisi, Gümrük resmi
Customs invoice Gümrük faturası
Customs Tariffs Gümrük Tarifesi
Customs Union Gümrük Birliği
Customs warebouse Gümrük antreposu
Dead cargo Boş yük
Dead freight ölü navlun
Declaration Beyan
Declaration of intent Niyet bildirisi
Defective delivery Hasarlı Teslim
Deferred payment letter of credit Ertelenmiş ödemeli akreditif
Deflation Deflasyon
Delivered at frontier DAF
Delivered duty paid DDP
Delivered duty unpaid DDU
Delivered ex quay (Duty Paid) DEQ
Delivered ex ship DES
Demand Talep
Demurrage Demuraj
Depression Deprasyon
Derived demand Bağlı talep
Devaluation Devalüasyon
Differences in rates of exchange Kur farklılıkları
Differential duties Farklılaştırılmış gümrük vergisi
Direct Bill of lading Doğru konşimento
Direct competitor Direkt rakip
Direct mailing Direkt postalama
Direct shipping Direkt yükleme
Direct tax Dolaysız vergi
Dirty exchange rate system Müdahaleli döviz kuru sistemi
Discharging Boşaltma
Discount Iskonto
Discounting bank Iskonto eden banka
Dispatch Dispeç
Display Sergileme
Disputes Anlaşmazlık
Distribution Dağıtım
Distribution channel Dağıtım kanalı
Distributor Dağıtımcı
Divisible letter of credit Bölünebiiir Akreditif
Dock warrant Rihtim makbuzu
Domestic market iç pazar
Double taxation Çifte vergilendirme
Down payment Kapora
Drawback Gümrük vergi iadesi
Drawer Keşideci
Dual exchange rate systenı ikili döviz kuru sistemi
Dual pricing Çifte fiyatlama
Duality Kalite
Dumping Damping
Dunnage Dunaj
Durable goods Dayanıklı tüketim malları
Dutiable list Gümrüğe tabi mallar listesi
Economic and Monetary Union Ekonomik ve Parasal Birlik
Economic embargo Ekonomik ambargo
Economic growth Ekonomik büyüme
Economic Integration Ekonomik bütünleşme
Econoınic stability measures Ekonomik istikrar tedbirleri
Economic union Ekonomik birlik
Embargo Ambargo
End-User Son kullanıcı
Entrepot, warehouse Antrepo
Errors and omissions excepted (E.E) Hata ve noksan hariç
Escalation clause Artış hükmü EUR 1
Document EUR 1 Belgesi
EURO currency Euro döviz
European Currency Unit (ECU) Avrupa Para Birimi
European Development Fund Avrupa Kalkınma Fonu
European Economic Community (EEC) Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)
European Free Tradiııg Area EFTA
European Investment Bank (EIB) Avrupa Yatırım Bankası
European Monetary System Avrupa Para Sistemi
European Parliament (EP) Avrupa Parlamentosu
European Union (EU) Avrupa Birliği
Ex Works EXW
Excess capacity Aşırı kapasite
Exchange Kambiyo
Exchange control Kambiyo denetimi
Exchange equalization fund Kambiyo denkleştirme fonu
Exchange rate Döviz kuru
Exchange rate risk Döviz riski
Exhibition Sergi
Expert Bilirkişi
Export ihracat
Export credit ihracat kredisi
Export credit Insurance ihracat kredi sigortası
Export directory ihracat rehberi
Export duty ihracat gümrük resmi
Export incentive ihracat teşviki
Export Insurance ihracat sigortası
Export levy ihracat prelevmanı
Export List ihraç listesi
Export on consignrnent Konsinye ihracat
Export premium (Bonus) ihracat primi
Export quotas agreernent ihracat kotaları anlaşması
Export regime Ihracat rejimi
Export tax ihraç vergisi
Export tax rebate ihracatta vergi iadesi
Export without returns Bedelsiz ihracat
Exporter ihracatçı
Exporters Unions ihracatçı birlikleri
Extra laytime Sürastarya muddeti
Factoring Faktoring
Factory Fabrika
Fair Fuar
Fason Fason
Fason export Fason ihracat
Feasibility Fizibilite
Final stage Son dönem
Financial Protocol Mali protokol
Fixed exchange rate system Sabit döviz kuru sistemi
Fixed letter of credit Adi akreditif
Floating rate of exchange Dalgalı döviz kuru
Food and Agriculture Organization FAO
Force majeure Mücbir sebep
Forwarding agent Nakliyat acentası
Foreign currency Döviz Foreign
Exchange arbitrage Döviz arbitrajı
Foreign exhange control Döviz kontrolü
Foreign trade Dış ticaret
Foreign trade deficit Dış ticaret açığı
Foreign trade regime Dış Ticaret Rejimi
Foreign trade surplus Dış ticaret fazlası
Forfeiter Forfaiter
Forfeiting Forfaiting
Forwarding agent Taşıma aracılığı yapan acenta
Ford Bill of lading Kusurlu konşimento
Franchise Franchise
Free alongside slıip FAS
Free carrier FCA
Free exchange rate Serbest döviz
Free exchange rate system Serbest kur sistemi
Free list Serbest mallar listesi
Free of particular average (F.P.A) özel avarya franko şartı
Free on board FOB
Free port Serbest liman
Free trade Serbest ticaret
Free trade areas Serbest ticaret alanı veya bölgeleri
Free zone Serbest bölge
Freight Navlun
Freight and dernurrage (F and D) Navlun ve alıkoyma tazminat
Freight forwarder Taşıma aracısı
Freight insurance Nakliyat sigorta
Freight invoice Navlun faturası
Freight Note Navlun belgesi
Freight ton (F/T) Navlun ton
General Agreement on Tariffs and Trade GATT
General average Büyük avarya
Good Manufacturing Practices GMP
Goods Emtia
Grace period Odemesiz dönem
Grade labelling Kalite etiketlemesi
Gross price Brüt fiyat
Gross registered tonnage Brüt tonaj (git)
Gross weight Brüt ağırlık
Groupage Grupaj
Haulage Karayolu taşıma ücreti
Hidden tax Dolaylı vergi
Holding company Holding
Hormonized System Armonize sistem
ICC Milletlerarası Ticaret Odası
ICC Court of Arbitration MTO Tahkim Divanı
Import ithalat
Import deposit ithalat depozitosu
Import duty ithal vergisi
Import levy ithalat prelevmanı
Import licence ithal lisansı
Import prohibitions ithalat yasakları
Import quotas ithalat kotası
Import rejime ithalat rejimi
Import substitution ithal ikamesi
Import without returns Bedelsiz ithalat
Importer ithalatçı
Indicator price Gösterge fiyat
Indirect competitor Dolaylı rakip
Industrial design Endüstriyel tasarım
Industrial free zones Endüstriyel serbest bölgeler
Inland waterway Bill of lading iç sular konşimentosu
Input tax Girdi vergisi
Inspection conıpany Gözetim şirketi
Installment Taksit
Insurance broker Sigorta komisyoncusu
Insurance policy Sigoıta poliçesi
Interbank rate Interbank kuru
Interest Faiz
Interest rate Faiz oranı
Intermediate goods Ara malı
International Chamber of Commerce (ICC) Milletlerarası Ticaret Odası (MTO)
Invalid Hulcurnsüz
Inventory Stok
Invisible export Görünmeyen kalemler ihracatı
Invisible import Görünmeyen ithalat
Invoıce Fatura
Inward processing licence Dahilde işleme izin belgeleri
Jnward processing traffic Dabilde işleme rejimi
Islamic Center for Development of Trade islam Ticareti Geliştirme Merkezi
Islamic Development Bank (IDB) İslam Kalkınma Bankası
ISO 9000 Certificate 150 9000 Belgesi
Issuing bank Amir banka
Labelling E.tiketleme Labour
Intensive Emek yoğun
Land Trade Kara ticareti
Land transport Kara taşımacılığı
Laytime Starya
Leaflet-prospectus Prospektüs
Leasing Finansal kiralama
Lessee Lessee
Lessor Lessor
Letter of credit Akreditif (L/C)
Levy Prelevman
Liaison Office irtibat bürosu
Liberal trade Liberal ticaret
Liberation lists Liberasyon listeleri
Licence Lisans
Licence agreements Lisans anlaşmaları
Limited liability Sınırlı sorumluluk
Limited Partnership Adi komandit şirket
Liner service Liner servis
Lines of credit Kredi kademeleri
Loco price Fabrika fiyatı
London interbank offered rate Libor
Mail credit Kurye kredisi
Manifest Manifesto Manifesto cargo Mal manifestosu
Manufactured goods Mamul mallar
Margin Marj
Marine Bill of lading Deniz konşimentosu
Marine insurance Deniz sigoıtası
Maritime Law Deniz hukuku
Market Pazar
Market penetration Pazara giriş
Market potential Pazar potansiyeli
Market research Pazar araştırması
Market segment Pazar dilimi
Marketing Pazarlama
Marketing channel Pazarlama kanalı
Marking işaret
Mark-tıp Kar marjı
Master Kaptan
Master's receipt Kaptan Makbuzu
Merchant Tacir
Minimum export price Asgari ihraç fiyatı
Mortgage ipotek
Mortgage bond ipotekli tahvil
Motor Vessel MA/
Multifiber arrangement (MFA) Çok elyaflı tekstil anlaşması
Multilateral trade regulations Çoklu ticaret anlaşması
Multinational bank Çok uluslu banka
Multi-national corporations Çok uluslu şirketler
Multi-national trade community Çok uluslu ticaret topluluğu
Multiple Exhange rate Katlı kur
Multiple product pricing Çoklu ürün fiyatlandırması
Mursing table Bileşim tablosu
Navigation Denizyolu
Negotiating bank Aracı banka
Net price Net fiyat
Net registered tonnage (NRT) Net tonaj
Nominal rate of protection Nominal koruma oranı
Non-durables Dayanıksız mallar
Non-negotiable Bill of lading işlem görmez konşimento
Non-tariff restrictions Tarife dışı kısıtlamalar
North America Free Trading Area NAFTA
Notice of readiness Hazırlık mektubu
Official Gazette Resmi Gazete
Off-set Off-set anlaşması
Off-shore banking Kıyı ötesi bankacılığı
Open account Açık hesap
Open cover Açık piyasa işlemleri
Open order Açık sipariş
Open-end mortgage Açık ipotek
Option Opsiyon
Order Ordino
Order Sipariş
Order Bill of lading Emre yazılı konşimento
Orel/bulk/Oil carrier OBO
Original capital Başlangıç sermayesi
Original invoice Orijinal fatura
Origiııal manifest Orijinal manifesto
Outward processing licence Hariçte işleme izin belgesi
Outward processiııg traffic Hariçte işleme rejimi
Over valuation Aşırı değerlenme
Overseas Denizaşırı
Package Ambalaj
Package desing Ambalaj dizaynı
Packaging Ambalajlama
Parity Parite
Partial devaluation Kısmi devalüasyon
Patent Patent
Paying bank Ödeme bankası
Payment Ödeme
Performance guarantee Kesin teminat mektubu
Permit Permi
Physical distribution Fiziksel dağıtım
Phytosanitary certificate Bitki sağlık sertifikası
Pier to Pier Rıhtımdan rıhtıma
Political risk Politik risk
Port Liman
Port dues Liman masrafları
Port entry Limana giriş kaydı
Port of cali P.O.C.
Port of departure Kalkış limanı
Port of discharge Boşaltma limanı
Port of entry Giriş limanı
Port of registry Bağlama limanı
Port of shipment Sevkiyat limanı
Port-shipment finance Sevk sonrası finansman
Prefinancing credit Prefinansman kredisi
Premium in forward exchange market Primli kambiyo kurları
Premium on Bill of exchange Poliçe primi
Preparatory stage Hazırlık dönemi
Present value Bugünkü değer
Pre-shipment finance Sevk öncesi finansman
Price bracket Fiyat aralığı
Price cut Fiyat kırma
Price Index Fiyat endeksi
Price level Fiyat düzeyi
Price list Fiyat listesi
Price list certified Fiyat listesi (tasdikli)
Price-earnings ratio Fiyat-kazanç oranı
Pricing Fiyatlandırma
Processed Agricultural Products System işlenmiş tarım ürünleri sistemi
Processed goods işlenmiş mallar
Prodııct life cycle Mamul yaşam dönemi
Product mix Mal karması
Profit Kar
Proforma Invoice Proforma fatura
Protectionism Korumacılık
Protracted default Alıcının temerrüdü
Purchase order Sipariş mektubu
Purchase price Alım fiyatı
Purchase-buy Satınalma
Purchasing power Satınalma gücü
Qualified acceptance Kısmi kabul
Quality control Kalite kontrolü
Quota Kota
Raw material Hammadde
Recession Resesyon
Reciprocal agreements Karşılıklı ticari anlaşmalar
Recourse Rücu
Recycling Recycling
Re-export Re-ekspoıt
Reference price Referans fiyatı
Refinancing Refinansman
Regular transit service Düzenli transit servis
Reimbursement Rambursman
Repayment guarantee Geri ödeme teminatı
Reseller market Satıcı pazarı
Reserve currency Rezerv para
Retail price Perakende fiyatı
Retail sale Perakende satış
Retailer Perakendeci
Revocable letter of credit Kabili rticu akreditif
Revolving credit Döner kredi
Revolving letter of credit Rotatif akreditif
Roll-on, Roll-off Ro-Ro
Safety regulations Sağlik talimatnamesi
Sale on account Kredili satış
Sale on consignment Aracılı satış
Sale on return Iade edilebilme şartı ile satış
Sale on trial Deneme şartıyla satış
Sales agent Satış acentası
Sales contract Satış sözleşmesi
Sales potential Satış potansiyeli
Sales tax Satış vergisi
Saturated market Doymuş pazar
Saturday Sunday holiday excluded sshex
Saturday Sunday holiday included sshinc
Sea transport Deniz taşımacılığı
Sealing Mühürleme
Sectoral foreign trade company Sektöre' dış ticaret şirketi
Securities Kıymetli evrak
Seller's credit Satıcı kredisi
Sensitive products Hassas ürün
Service Hizmet
Shipment Sevkiyat
Shipment contract Sevkiyat sözleşmesi
Shipping document Sevk vesaiki
Short term Bill of ladiııg Kısa konşimento
Short term capital movements Kısa vadeli sermaye hareketleri
Sight letter of credit ibrazında odemeli akreditif
Simple letter of credit Basit akreditif
Single Administrative Docunıent Tek idari Belge
Single European Act Tek Avrupa Senedi
Sousplan Supalan
Special cargo özel kargo
Special Drawing Rights (SOR) Özel çekme hakkı
Special fair ihtisas fuarı
Specific duties Spesifik vergiler
Spot foreign exchange market Anında teslim döviz piyasası
Spot trading Spot ticaret
Spread Spread
Stabex Stabex
Stagflation Stagflasyon
Stamp duty Damga resmi
Stand Stand
Standard Standart
Standardization Standardizasyon
Stand-by agreement Destekleme kredisi anlaşması
Stand-by arrangement Stand-by düzenlemesi
Storage Depolama
Stowage order İstifleme emri
Straight Bill of lading Nama yazılı konşimento
Subcontractor Taşeron
Subsidiary company Bağlı şirket
Subsidy Subvansiyon
Substitute goods ikame malları
Supply Al2
Surveillance measures Gözetim önlemi
Swap Swap
Swap agreements Swap anlaşmaları
Switch Switch
Tare Dara
Target customer Hedef müşteri
Target market Hedef pazar
Tariff Tarife
Tariff like factors Tarife benzeri faktörler
Tariff number Tarife numarası
Tariff position Gümrük tarife pozisyonu
Tariff quotas Gümrük tarife kotaları
Tariff quotas Tarife kontenjanları
Tariff rate Gümrük tarife oranı
Tender ihale
Tender guarantee ihale teminatı
Tender offer ihale yolu ile satış
Terms of sale Satış koşulları
Tering of trade Dış ticaret hadleri
Territorial waters Karasuları
Test marketing Deneme pazarlaması
Theft Insurance Hırsızlık sigortası
Through Bill of lading Tek konşimento
Through transport Doğrudan nakliyat
Time bargaining sale Alivre satış
Transaction Muamele
Transferable letter of credit Devredilebilir akreditif, kabili devir akreditif
Transferring bank Devreden banka
Transport documents Nakliye vesaiki
Transportation Nakliyat
Transportation Insurance Taşıma sigortası
Treaty Antlasma
Uncovered Karşılıksız
Unfair competition Haksız rekabet
Unlimited company Kolektif şirket
Untied credits Serbest krediler
Unvalued Insurance Değeri belirlenernemiş sigorta
Upset Price Asgari satış fiyatı
Validity of contract Sözleşmenin geçerliliği
Value added tax (VAT) Katma değer vergisi
Value adjustment Değer ayarlaması
Valued Insurance Değeri belirlenmiş sigorta
Variable cost Değişken maliyet
Variable duties Değişken gümrük vergileri
Vehicle Taşıt
Vessel Şilep
Warehouse Ambar
Warehouse to warehouse clause Depodan depoya şartı
Way Bill Taşıma senedi
Weatlıer Insurance Hava sigortası
With average (W.A) Avarya
Working day işgünü
World Trade Organization (WTO) Dünya Ticaret örgütü

Konşimento Kurallarımız

Standard Conditions (1992) governing the

FIATA MULTIMODAL TRANSPORT BILL OF LADING

 

Definitions

«Freight Forwarder» means the Multimodal Transport Operator who issues this FBL and is named on the face of it and assumes liability for the performance of the multimodal transport contract as a carrier.

«Merchant» means and includes the Shipper, the Consignor, the Consignee, the Holder of this FBL, the Receiver and the Owner of the Goods.

«Consignor» means the person who concludes the multimodal transport contract with the Freight Forwarder.

«Consignee» means the person entitled to receive the goods from the Freight Forwarder.

«Taken in charge» means that the goods have been handed over to and accepted for carriage by the Freight Forwarder at the place of receipt evidenced in this FBL.

«Goods» means any property including live animals as well as containers, pallets or similar articles of transport or packaging not supplied by the Freight Forwarder, irrespective of whether such property is to be or is carried on or under deck.

 

1. Applicability

Notwithstanding the heading «FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL)» these conditions shall also apply if only one mode of transport is used.

 

2. Issuance of this FBL

2.1. By issuance of this FBL the Freight Forwarder

a)  undertakes to perform and/or in his own name to procure the performance of the entire transport, from the place at which the goods are taken in charge (place of receipt evidenced in this FBL) to the place of delivery designated in this FBL;

b)  assumes liability as set out in these conditions.

2.2. Subject to the conditions of this FBL the Freight Forwarder shall be responsible for the acts and omission of his servants or agents acting within the scope of their employment, or any other person of whose services he makes use for the performance of the contract evidenced by this FBL, as if such acts and omissions were his own.

 

3. Negotiability and title to the goods

3.1. This FBL is issued in a negotiable form unless it is marked «non negotiable». It shall constitute title to the goods and the holder, by endorsement of this FBL, shall be entitled to received or to transfer the goods herein mentioned.

3.2. The information in this FBL shall be prima facie evidence of taking in charge by the Freight Forwarder of the goods as described by such information unless a contrary

 

indication, such as «shipper’s weight, load and count», «shipper-packed container» or similar expressions, has been made in the printed text or superimposed on this FBL. However, proof to the contrary shall not be admissible when the FBL has been transferred to the consignee for valuable consideration who in good faith has relied  and acted thereon.

 

4. Dangerous Good and Indemnity

4.1. The Merchant shall comply with rules which are mandatory according to the national law or by reason of International Convention, relating to the carriage of goods of a dangerous nature, and shall in any case inform the Freight Forwarder in writing of the exact nature of the danger, before goods of a dangerous nature are taken in charge by the Freight Forwarder and indicate to him, if need be, the precautions to be taken.

4.2. If the Merchant fails to provide such information and the Freight Forwarder is  unaware of the dangerous nature of the goods and the necessary precautions to be taken and if, at any time, they are deemed to be a hazard to life or property, they may at any place be unloaded, destroyed or rendered harmless, as circumstances may require, without compensation. The Merchant shall indemnify the Freight Forwarder against all loss, damage, liability, or expense arising out of their being taken in charge, or their carriage, or of any service incidental thereto.

The burden of proving that the Freight Forwarder knew the exact nature of the danger constituted by the carriage of the said goods shall rest on the Merchant.

4.3. If any goods shall become a danger to life or property, they may in like manner be unloaded or landed at any place or destroyed or rendered harmless. If such danger was not caused by the fault and neglect of the Freight Forwarder he shall have no liability and the Merchant shall indemnify him against all loss, damage, liability and expense arising therefrom.

 

5. Description of Goods and Merchant’s Packing and Inspection

5.1. The Consignor shall be deemed to have guaranteed to the Freight Forwarder the accuracy, at the time the goods were taken in charge by the Freight Forwarder, of all particulars relating to the general nature of the goods, their marks, number, weight, volume and quantity and, if applicable, to the dangerous character of the goods, as furnished by him or on his behalf for insertion on the FBL.

The Consignor shall indemnify the Freight Forwarder against all loss, damage and expense resulting from any inaccuracy or inadequacy of such particulars.

The Consignor shall remain liable even if the FBL has been transferred by him.

The right of the Freight Forwarder to such an indemnity shall in no way limit his liability under this FBL to any person other than the Consignor.

5.2. The Freight Forwarder shall not be liable for any loss, damage or expense caused by defective or insufficient packing of goods or by inadequate loading or packing within containers or other transport units when such loading or packing has been performed by the Merchant or on his behalf by a person other than the Freight Forwarder, or by the defect or unsuitability of the containers or other transport units supplied by the

 

Merchant, or if supplied by the Freight Forwarder if a defect or unsuitability of the container or other transport unit would have been apparent upon reasonable inspection by the Merchant. The Merchant shall indemnify the Freight Forwarder against all loss, damage, liability and expense so caused.

 

6. Freight Forwarder’s Liability

6.1. The responsibility of the Freight Forwarder for the goods under these conditions covers the period from the time the Freight Forwarder has taken the goods in his charge to the time of their delivery.

6.2. The Freight Forwarder shall be liable for loss of or damage to the goods as well as for delay in delivery if the occurrence which caused the loss, damage or delay in delivery took place while the goods were in his charge as defined in Clause 2.1.a, unless the Freight Forwarder proves that no fault or neglect of his own, his servants or agents or any other person referred to in Clause 2.2. has caused or contributed to such loss, damage or delay. However, the Freight Forwarder shall only be liable for loss following from delay in delivery if the Consignor has made a declaration of interest in timely delivery which has been accepted by the Freight Forwarder and stated in this FBL.

6.3. Arrival times are not guaranteed by the Freight Forwarder. However, delay in delivery occurs when the goods habe not been delivered within the time expressly agreed upon or, in the absence of such agreement, within the time which would be reasonable to require of a diligent Freight Forwarder, having regard to the circumstances of the case.

6.4. If the goods have not been delivered within ninety consecutive days following such date of delivery as determined in Clause 6.3., the claimant may, in the absence of evidence to the contrary, treat the goods as lost.

6.5. When the Freight Forwarder establishes that, in the circumstances of the case, the loss or damage could be attributed to one or more causes or events, specified in a – e of the present clause, it shall be presumed that it was so caused, always provided, however, that the claimant shall be entitled to prove that the loss or damage was not, in fact, caused wholly or partly by one or more of such causes or events:

a)  an act or omission of the Merchant, or person other than the Freight Forwarder acting on behalf of the Merchant or from whom the Freight Forwarder took the goods in charge;

b)  insufficiency or defective condition of the packaging or marks and/or numbers;

c)  handling, loading, stowage or unloading of the goods by the Merchant or any person acting on behalf of the Merchant;

d)  inherent vice of the goods;

e)  strike, lockout, stoppage or restraint of labour.

6.6. Defences for carriage by sea or inland waterways

Notwithstanding Clauses 6.2, 6.3. and 6.4. the Freight Forwarder shall not be liable for loss, damage or delay in delivery with respect to goods carried by sea or inland waterways when such loss, damage or delay during such carriage has been caused by:

 

a)  act, neglect or default of the master, mariner, pilot or the servants of the carrier in  the navigation or in the management of the ship,

b)  fire, unless caused by the actual fault or privity of the carrier, however, always provided that whenever loss or damage has resulted from unseaworthiness of the ship, the Freight Forwarder can prove that due diligence has been exercised to make the ship seaworthy at the commencement of the voyage.

 

7. Paramount Clauses

7.1. These conditions shall only take effect to the extent that they are not contrary to the mandatory provisions of International Conventions or national law applicable to the contract evidenced by this FBL.

7.2. The Hague Rules contained in the International Convention for the unification of certain rules relating to Bills of Lading, dated Brussels 25th August 1924, or in those countries where there are already in force the Hague-Visby Rules contained in the Protocol of Brussels, dated 23rd February 1968, as enacted in the Country of Shipment, shall apply to all carriage of goods by sea and also to the carriage of goods by inland waterways, and such provisions shall apply to all goods whether carried on deck or under deck.

7.3. The Carriage of Goods by Sea Act of the United States of America (COGSA) shall apply to the carriage of goods by sea, whether on deck or under deck, if compulsorily applicable to this FBL or would be applicable but for the goods being carried on deck in accordance with a statement on this FBL.

 

8. Limitation of Freight Forwarder’s Liability

8.1. Assessment of compensation for loss of or damage to the goods shall be made by reference to the value of such goods at the place and time they are delivered to the consignee or at the place and time when, in accordance with this FBL, they should been so delivered.

8.2. The value of the goods shall be determined according to the current commodity exchange price or, if there is no such price, according to the current market price or, if there are no such prices, by reference to the normal value of goods of the same name and quality.

8.3. Subject to the provisions of subclauses 8.4. to 8.9. inclusive, the Freight Forwarder shall in no event be or become liable for any loss of or damage to the goods in an amount exceeding the equivalent of 666.67 SDR per package or unit or 2 SDR per kilogramme of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is the higher, unless the nature and value of the goods shall have been declared by the Consignor  and accepted by the Freight Forwarder before the goods have been taken in his charge, or the ad valorem freight rate paid, and such value is stated in the FBL by him, then such declared value shall be the limit.

8.4. Where a container, pallet or similar article of transport is loaded with more than one package or unit, the packages or other shipping units enumerated in the FBL as packed

 

in such article of transport are deemed packages or shipping units. Except as aforesaid, such article of transport shall be considered the package or unit.

8.5. Notwithstanding the above mentioned provisions, if the multimodal transport does not, according to the contract, include carriage of goods by sea or by inland waterways, the liability of the Freight Forwarder shall be limited to an amount not exceeding 8.33 SDR per kilogramme of gross weight of the goods lost or damaged.

8.6. a) When the loss of or damage to the goods occurred during one particular stage of the multimodal transport, in respect of which an applicable international convention or mandatory national law would have provided another limit of liability if a separate contract of carriage had been made for that particular stage of transport, then the limit of the Freight Forwarder’s liability for such loss or damage shall be determined by reference to the provisions of such convention or mandatory national law.

b) Unless the nature and value of the goods shall have been declared by the Merchant and inserted in this FBL, and the ad valorem freight rate paid, the liability of the Freight Forwarder under COGSA, where applicable, shall not exceed US$ 500 per package or, in the case of goods not shipped in packages, per customary freight unit.

8.7. If the Freight Forwarder is liable in respect of loss following from delay in delivery, or consequential loss or damage other than loss of or damage to the goods, the liability of the Freight Forwarder shall be limited to an amount not exceeding the equivalent of twice the freight under the multimodal contract for the multimodal transport under this FBL.

8.8. The aggregate liability of Freight Forwarder shall not exceed the limits of liability for total loss of the goods.

8.9. The Freight Forwarder is not entitled to the benefit of the limitation of liability if it is proved that the loss, damage or delay in delivery resulted from a personal act or omission of the Freight Forwarder done with the intent to cause such loss, damage or delay, or recklessly and with knowledge that such loss, damage or delay would probably result.

 

9. Applicability to Actions in Tort

These conditions apply to all claims against the Freight Forwarder relating to the performance of the contract evidenced by this FBL, whether the claim be founded in contract or in tort.

 

10. Liability of Servants and other Persons

10.1. These conditions apply whenever claims relating to the performance of the contract evidenced by this FBL are made against any servant, agent or other person (including any independent contractor) whose services have been used in order to perform the contract, whether such claims are founded in contract or in tort, and the aggregate liability of the Freight Forwarder and of such servants, agents or other persons shall not exceed the limits in clause 8.

10.2. In entering into this contract as evidenced by this FBL, the Freight Forwarder, to the extent of these provisions, does not only act on his own behalf, but also as agent or

 

trustee for such persons, and such persons shall to this extent be or be deemed to be parties to this contract.

10.3. However, if it is proved that loss of or such loss or damage to the goods resulted from a personal act or omission of such a person referred to in Clause 10.1., done with  intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result, such person shall not be entitled to benefit of limitation of liability provided for in Clause 8.

10.4. The aggregate of the amounts recoverable from the Freight Forwarder and the persons referred to in Clauses 2.2. and 10.1 shall not exceed the limits provided for in these conditions.

 

11. Method and Route of Transportation

Without notice to the Merchant, the Freigt Forwarder has the liberty to carry the goods on or under deck and to choose or substitute the means, route and procedure to be followed in the handling, stowage, storage and transportation of the goods.

 

12. Delivery

12.1. Goods shall be deemed to be delivered when they have been handed over or placed at the disposal of the Consignee or his agent in accordance with this FBL, or when the goods have been handed over to any authority or other party to whom, pursuant to the law or regulation applicable at the place of delivery, the goods must be handed over,   or such other place at which the Freight Forwarder is entitled to call upon the  Merchant to take delivery.

12.2. The Freight Forwarder shall also be entitled to store the goods at the sole risk of the Merchant, and the Freight Forwarder’s liability shall cease, and the cost of such storage shall be paid, upon demand, by the Merchant to the Freight Forwarder.

12.3. If at any time the carriage unter this FBL is or is likely to be affected by any hindrance or risk of any kind (including the condition of the goods) not arising from any fault or neglect of the Freight Forwarder or a person referred to in Clause 2.2. and which cannot be avoided by the exercise of reasonable endeavours the Freight Forwarder may:

abandon the carriage of the goods under this FBL and, where reasonably possible,  place the goods or any part of them at the Merchant’s disposal at any place which the Freight Forwarder may deem safe and convenient, whereupon delivery shall be deemed to have been made, and the responsibility of the Freight Forwarder in respect  of such goods shall cease.

In any event, the Freight Forwarder shall be entitled to full freight under this FBL and the Merchant shall pay any additional costs resulting from the above mentioned circumstances.

 

13. Freight and Charges

13.1. Freight shall be paid in cash, without any reduction or deferment on account of any claim, counterclaim or set-off, whether prepaid or payable at destination.

Freight shall be considered as earned by the Freight Forwarder at the moment when the goods have been taken in his charge, and not to be returned in any event.

13.2. Freight and all other amounts mentioned in this FBL are to be paid in the currency named in this FBL or, at the Freight Forwarder’s option, in the currency of the country of dispatch or destination at the highest rate of exchange for bankers sight bills current for prepaid freight on the day of dispatch and for freight payable at destination on the day when the Merchant is notified on arrival of the goods there or on the date of withdrawal of the delivery order, whichever rate is the higher, or at the option of the Freight Forwarder on the date of this FBL.

13.3. All dues, taxes and charges or other expenses in connection with the goods shall be paid by the Merchant.Where equipment is supplied by the Freight Forwarder, the Merchant shall pay all demurrage and charges which are not due to a fault or neglect  of the Freight Forwarder

13.4. The Merchant shall reimburse the Freight Forwarder in proportion to the amount of freight for any costs for deviation or delay or any other increase of costs of whatever nature caused by war, warlike operations, epidemics, strikes, government directions or force majeure.

13.5. The Merchant warrants the correctness of the declaration of contents, insurance, weight, measurements or value of the goods but the Freight Forwarder has the liberty to have the contents inspected and the weight, measurements or value verified. If on such inspection it is found that the declaration is not correct it is agreed that a sum equal either to five times the difference between the correct figure and the freight charged, or to double the correct freight less the freight charged, whichever sum is the smaller, shall be payable as liquidated damages to the Freight Forwarder for his inspection costs and losses of freight on other goods notwithstanding any other sum having been stated on this FBL as freight payable.

13.6. Despite the acceptance by the Freight Forwarder of instructions to collect freight, charges or other expenses from any other person in respect of the transport under this FBL, the Merchant shall remain responsible for such monies on receipt of evidence of demand and the absence of payment for whatever reason.

 

14.    Lien

The Freight Forwarder shall have a lien on the goods and any documents relating thereto for any amount due at any time to the Freight Forwarder from the Merchant including storage fees and the cost of recovering same, and may enforce such lien in any reasonable manner which he may think fit.

 

15. General Average

The Merchant shall indemnify the Freight Forwarder in respect of any claims of a General Average nature which may be made on him and shall provide such security as may be required by the Freight Forwarder in this connection.

 

16. Notice

16.1. Unless notice of loss of or damage to the goods, specifying the general nature of such loss or damage, is given in writing by the consignee to the Freight Forwarder when the goods are delivered to the consignee in accordance with clause 12, such handing over is prima facie evidence of the delivery by the Freight Forwarder of the goods as described in this FBL.

16.2. Where the loss or damage is not apparent, the same prima facie effect shall apply if notice in writing is not given within 6 consecutive days after the day when the goods were delivered to the consignee in accordance with clause 12.

 

17. Time bar

The Freight Forwarder shall, unless otherwise expressly agreed, be discharged of all liability under these conditions unless suit is brought within 9 months after the delivery of the goods, or the date when the goods should have been delivered, or the date when in accordance with clause 6.4. failure to deliver the goods would give the consignee  the right to treat the goods as lost.

 

18. Partial Invalidity

If any clause or a part thereof is held to be invalid, the validity of this FBL and the remaining clauses or a part thereof shall not be affected.

 

19. Jurisdiction and applicable law

Actions against the Freight Forwarder may be instituted only in the place where the Freight Forwarder has his place of business as stated on the reverse of this FBL and shall be decided according to the law of the country in which that place of business is situated.

 

Teklif Koşullarımız

1) Navlun geçerlilik süresi bu anlasma haricinde tarafiniza gönderilecek olan e postada belirtilmistir. Bu belirtilen süre içinde isbu navlun teklifi ile bagli olacagimizi bu tarihten sonra yeniden degerlendirme yapilip yeni bir teklif sunulabilecegi taraflarca kabul edilmistir.

2) Aksi e posta yazismalarinda belirtilmedigi sürece, Is bu teklif "Pesin Ödeme" çalisma kosuluna göre hazirlanmistir ve vade baslangiçlari ; ihracat yüklemelerinde gemi kalkis tarihi, ithalat yüklemelerinde gemi varis tarihi olarak kabul edilecektir. Olusan Demuraj bedelleri firmaya taninmis olan vadeden bagimsiz olarak pesin olarak tahsil edilir

3) Aksi e postalarda veya ikili anlasmalarda belirtilmedigi sürece, Is bu teklif non-imco yükler için geçerlidir. Yükün tasima aracina veya tasimaya tehlike arz etmesi veya engel teskil etmesi durumunda armatörün talebi ile yük gemiden bosaltilabilir veya ek masraf talep edilebilir. Böyle bir durumda tüm yükümlülükler tarafiniza rücu edilecektir.

4) Navlunu olusturan kalemlerde (BAF, CAF, PRIMAGE, WRS, GRI, PSS vb.) meydana gelebilecek degisiklikler navluna ayni oranda yansitilacaktir.

5) Teklifimizde belirtilen aktarma liman(lari), aktarma gemi(leri) ve varis süreleri planlanan veya tahmin edilen bilgilerdir, çesitli sebeplerle ve ihbarsiz degisebilir. Tasima; gemi kumpanyasinin sorumlulugunda olup, hava kosulu, grev, savas durumu, liman sikisikligi, gemi ve güzergah degisikligi vb. sebeplerden dolayi gecikmeler yasanabilir. "ETA" ve/veya "TRANSIT TIME" iliskin yukarida belirtilen tarih ve/veya süre tahmini olup, herhangi bir taahhüt içermemektedir, tasiyan gemi kumpanyasi tarafindan ihbarsiz degistirilebilir.

6) Yüklemenize iliskin fiyatlandirma ilgili armatörün navlunlandirma politikasi geregi; on board date, gate in, planlanan gemi kalkis tarihine göre yapilacaktir.

7) Geçerlilik süresi dolan tekliflerle yapilan yüklere ait olusacak ekstra masraflar tarafiniza rücu edilecektir.

8) Konteyner içine yüklenen mallarin ISPM (INTERNATIONAL STANDART ON PHYTOSANITARY MEASURES) standartina uygun olma zorunlulugu vardir. Bu standartlara uygunluk; dogrudan yükleme limaninda ihracatçi tahliye limaninda ithalatçi firma sorumlulugundadir.

9) Navlunlarimiz uygun ekipman olmasi durumunda geçerlidir. Lütfen yükleme öncesi ekipman durumunu sorgulayiniz.

10) Yüklemeye iliskin verilmis olan eksik veya yanlis beyanlardan, gemi kalkisindan sonra talep edilecek degisikliklerden ve yükleyici tarafinan zamaninda teslim edilmeyen evraklardan ötürü olusabilecek her türlü masraf tarafiniza rücu edilecektir.

11) Aksi taraflarca yazili olarak ve açikça anlasilmadigi sürece yükleme ve bosaltma ve istifleme tasiyanin sorumlulugunda degildir. Yükleme bosaltma veya istiften kaynakli ortaya çikan zarardan dolayi tarafimizdan herhangi bir talepte bulunulamaz.

12) Aksi taraflarca yazili olarak ve açikça anlasilmadigi sürece, ambalajlama da yükletenin sorumlulugundadir. Ambalajdan kaynaklanan her türlü zarardan dolayi sorumluluk yükletene yansitilacaktir.

13) Parsiyel tasimalarda 1 CBM= 1 ton üzerinden hesaplanir.M3 veya TON cinsinden yüksek olan baz alinir.

14) FCL Ithalat yüklemelerde konteyner basina; 20 lik konteyner için USD 1000, 40 lik konteyner için USD 2000 tutarinda depo çeki alinacaktir.

15) Is bu sözlesmenin ifasi sirasinda meydana gelebilecek ekonomik kriz, kitlik ve sair nedenler ile petrol fiyatlarindaki artislar, devalüasyon, deflasyon olmasi gibi durumlar ve bu sayilanlarla sinir olmamak üzere bunlar disinda kalan her türlü beklenmeyen hal, umulmayan hal ve mücbir sebepler neticesinde meydana gelebilecek fiyat artislarina karsi navlun bedelinde degisiklik yapma hakkimiz saklidir.

16) Yüklemeye iliskin demuraj serbest süresi ve demuraj tarifesi tarafimizca belirlenecektir.

17) Liman masraflari, yükleme limani ve armatör acente tarifesine göre uygulanacak olup, olasi degisiklikler yansitilacaktir.

18) TL yapilan ödemelerde, ödeme günündeki Türkiye Is Bankasi efektif döviz satis kuru baz alinacaktir. TL ödemelerden dogabilecek kur farki tutari için 26.04.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayinlanan KDV uygulamalari genel tebligi B/1.2.2 hükümleri uyarinca kur farki faturasi kesilecek olup, is bu teklifimizin kabulü ile kesilecek olan kur farki faturasi pesinen kabul edilmistir.

19) Telex release yapilmasi durumunda konsimento ücretine ilave olarak beher set için telex release ücreti, yükleme limani ve armatör acente tarifesine göre fatura edilecektir

20) Is bu teklifimiz tasimasi gerçeklesecek olan toplam mal degerinin USD 250000 ve altinda olmasi durumda geçerlidir. Bu meblagi geçen yüklemeleriniz onayimiza tabi olup, bilgilendirmenin yapilmamasindan dolayi olusabilecek her türlü zarar ve ziyana karsi firmamiz sorumluluk kabul etmemektedir. Söz konusu onay tarafimizca yazili olarak ve açik bir sekilde yapilmalidir. Bu hususta islemlerin baslatilmasi zimnen onay verildigi anlamina gelmeyecektir. Bu durumda meblagin USD 250.000 üstünde olmasi durumu fark edildigi anda yeni bir navlun teklifi geçilecek ve bu teklifte anlasilamamasi durumunda tasima isi yapilmayacaktir. Bu durumda karsi taraf zarara ugradigindan bahisle hiçbir hak talebinde bulunmamayi kabul etmistir.

21) Alici tarafindan teslim alinmayan yükler ile ilgili olusabilecek her türlü sorumluluk ve masraf yükleyici firmaya ait olup, alici da ayni oranda müteselsilen sorumludur.

22) 20dc konteynerlara yapilan 15 ton üzeri yüklemeler agir tonaj farkina tabii olup (OWS: Over weight surcharges) navlundan ayri olarak fatura edilecektir.

23) Yüklemenin tasima sirasinda kismen yada tamamen zayi olmasi durumunda dahi navlun ve liman masraflari bedellerine iliskin tarafimizca kesilen olan faturalarin eksiksiz ve istirazsiz olarak kabul edilip ödenegi is bu teklif ile kabul edilmis sayilir.

24) Isbu teklifte belirtilmeyen konularda tarafiniza yine linkte belirtilen FBL kosullari uygulanacaktir.

25) Isbu teklif ile ilgili çikan uyusmazliklarda yetkili hukuk Türk Hukuku olup yetkili mahkemeler Izmir Mahkemeleri ve Izmir Icra Daireleridir.

26) Is bu teklifimiz, yükleme yapilmasina dair talimat verilmesi durumunda tarafinizca kabul edilmis sayilacaktir.

27) Varis limaninda yükün herhangi bir sebeple gönderilen tarafindan kabul edilmemesi ve/veya çekilmemesi durumunda, tasitan/yükleten söz konusu yükten kaynaklanan tüm masraflardan (Demuraj, ardiye vs.) sorumlu olacagini kabul ve taahhüt etmistir. 

28) Demuraj tarifesi bilginize sunulmustur:

STANDART KONTEYNER 20'DV 40'DV 40'HC

Serbest sure 7 Gun 7 Gun 7 Gun

8.gunden 12.gune kadar (5) $35 $45 $45

13.gunden 17.gune kadar(5) $70 $90 $90

18.gunden sonraki hergun $95 $120 $120

OZEL EKIPMAN (20'OT/FR/TK/PL) (40'OT/FR/TK/PL)

Serbest sure 3 Gun 3 Gun

4.gunden 8.gune kadar (5) $135 $135

9.gunden sonraki hergun $270 $270

REEFER KONTEYNER 20'RF 40'RF 40'HCR

Serbest sure 3 Gun 3 Gun 3 Gun

4.gunden 10.gune kadar (7) $135 $135 $135

11.gunden sonraki hergun $270 $270 $270 

Bu tarifelere ek olarak armatörden FFW'a daha yüksek bir tarife üzerinden demuraj faturasi gönderilirse; armatör tarafindan gönderilen bu tarife geçerli olacak ve söz konusu fatura FFW tarafindan tasitana/yükletene dogrudan rücu edilecektir.

Gümrük Terimleri

TÜRKÇE
Aktarma beyanı
Aktarmak
Ambalaj listesi
Ambar
Antrepo
Antrepo makbuzu
Asıl manifesto
ATA karnesi
ATR dolaşım belgesi
Avarya
Aynı eşya
Ayrıcalıklı tarife işlemleri
Ayrımcı olmayan gümrük tarifesi
Bagajların kontrolü
Bağlayıcı tarife bilgisi
Basitleştirilmiş beyan usulü
Başvuru sahibi
Belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanması
Beyan edilen kıymet
Beyan sahibi
Bilgisayar sistemi
Bilgisayarlı Gümrük etkinlikler (BİLGE)
Bitki sağlık sertifikası
Boşaltma (tahliye )
Boşaltma limanı
Çeki listesi
Çıkış gümrüğü
Çok yanlı antlaşma, cok taraflı antlaşma
Dahilde işleme rejimi
Dahili taşıma şekli
Damga vergisi
Değişim
Değişmemiş eşya
Deniz gümrük bölgesi
Deniz taşıtların kontrolü
Denizaşırı ülkeler
Detaylı beyan
Devredilebilir akreditif
Dış ticaret politikası
Doğrudan temsil
Dökme mal (ambalajsız mal )
Dolaylı temsil
Dolaylı vergi
Dolaysız vergi
Döviz kuru oranı
Dünya Gümrük Örgütü
Dünya Ticaret Örgütü
Ekli belge
Ekonomik etkili gümrük rejimi
Elektronik veri değişimi
Elleçleme
Emre yazılı konşimento
En ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesi (en cok kayrılan ülke tarifesi )
Ertelenmiş kontrol
Eş etkili vergiler
Eşdeğer eşya
Eşya
Eşya tanımı
Eşyanın gümrüğe sunulması
Eşyanın gümrüğe terk edilmesi
Eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması
Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi
Eşyanın ihracatı
Eşyanın imhası
Eşyanın ithalatı
Eşyanın muayenesi
Eşyanın teslimi
Eşyanın ticari tanımı
Eşyanın yeniden ihracı
EUR1 dolaşım belgesi
Fark giderici vergi
Fatura
Fatura bedeli
Fatura düzenlemek
Fatura fiyatı
Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
Fiziki muayene
Gayri kabili rücu akreditif
Geçici ihracat eşyası
Geçici ithalat rejimi
Geçici muafiyet
Geleneksel ihracatçı (geleneksel satıcı ülke )
Genel antrepo
Genel kota
Genişletilmiş gümrük bölgesi
Gerçek kişi
Geri gelen eşya
Geri ödeme sistemi
Gideceği ilk sevk ülkesi
Götürü usülle vergilendirme
Gümrük antrepo rejimi
Gümrük beyan formu
Gümrük beyanı
Gümrük beyanın kapatılması
Gümrük denetimi
Gümrük dış tarifesi
Gümrük eşyası
Gümrük Etik Günü
Gümrük gözetimi
Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi (GİMOP)
Gümrük idaresi
Gümrük işlemleri
Gümrük kanunu
Gümrük Kıymet Komitesi
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
Gümrük memuru
Gümrük mevzuatı
Gümrük müfettişi
Gümrük muhafaza
Gümrük mührü altında taşıma
Transportation under customs seal
Gümrük rejimi
Gümrük Sorunları Danışma Komitesi
Gümrük statüsü
Gümrük vergileri
Gümrük vergileri cetveli
Gümrük vergilerin askıya alınması
Gümrük vergisinden muaf
Gümrük Veri Ambarı Sistemi (GÜVAS)
Gümrük yetkilisi
Hariçte işleme rejimi
Hesap uzmanı
Iade nüshası
Iç bölge
İç sınır
İç sularda ulaşım
İdari düzenleme
İdari soruşturmanın yapılması
İhraç eşyası
İhracat beyanı
İhracat iadesi
İhracat izin belgesi
İhracat rejimi
İhracat vergileri
İkame ürün
Iki taraflı antlaşma
İmalat hatası
İmalatçının analiz belgesi
İnceleme gezisi
İndirimli ithalat vergisi
İrsaliye
İş yükü
İşlem görmüş ürün
İşleme faaliyetleri
İşlenmiş tarım ürünleri
İthalat izin belgesi
İthalat miktar kısıtlamaları
İthalat vergileri
İzin hak sahibi
Kaçakçılık
Kambiyo kontrol düzenlemeleri
Kanuni ikametgâhı
Kapatılmış belge
Kasa senedi
Kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolü
Kıymet beyanı
Kıymet esaslı tarife (ad valorem)
Konşimento
Konsinye satış
Koruyucu önlemler
Mahreç
Mal mukabili ödeme
Menşe kuralları
Menşe şahadetnamesi
Menşe ülke
Mutat elleçleme
Nakil aracı
Nakil araçlarının kontrolü
Nihai kullanım
Normal usul
Ön izin belgesi
Ortak tarım politikası
Özet beyan
Posta işlemleri
Proforma fatura (ön fatura)
Rejim hak sahibi
Rekabetin bozulması
Rüşvet
Sağlık karnesi
Şartlı muafiyet sistemi
Satıcı
Satış bedeli yöntemi
Serbest antrepo
Serbest bölge
Serbest dolaşıma giriş beyannamesi
Serbest dolaşıma giriş rejimi
Serbest dolaşımda bulunan eşya
Serbest liman
Serbest ticaret bölgesi
Sevkiyat
Sıfır oranlı ithalat vergisi
Sıfır vergi oranı
Sınır gümrük idaresi
Sonradan kontrol
Spesifikasyon belgesi
Standart değişim sistemi
Stok kayıtları
Taahhütname
Tahakkuk eden vergi
Taklidi mal
Taksitlendirilmiş (ertelenmiş) ödeme
Tam muafiyet
Tanzim oranı
Tarife benzeri engeller
Tarife dışı engeller
Tarife dışı ticaret politikası önlemleri
Tarife izahnamesi
Tarife kotaları
Tarife pozisyonu
Tarife tavanları
Tarifenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar
Tasdikli fatura
Tasfiye edilecek eşya
Taşıma senedi
Tebliğ tarihi
Tek İdari Belge
Telif hakkı
Tercihli tarife düzenlemesi, önlemleri
Teşebbüs
Teslim emri
Ticaret politikası önlemleri
Ticari mahiyete olmayan eşya
Ticari mahiyetteki eşya
Toplam kalite yönetimi
Topluluk eşyası
Transit rejimi
Transit teminatı
Tüketim malı
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük bölgesinde yerleşik kişi
Türkiye Gümrük Bölgesi
Tüzel kişi
Üçüncü ülke
Ürün
Usülsüzlük
Vergi iadesi
Veri işleme tekniği
Verimlilik oranı
Yetkili alıcı
Yetkili sevkiyatçı
Yolsuzluk
Yükümlü

Uluslararası Terimler

TERİMLER AÇIKLAMA
a/a Always afloat (Daima yüzer durumda)
a.a.r Against all risks (Tüm risklere karşı)
Air consignment note Hava konşimentosu
Airport of arrival Varış hava limanı
Airport of departure Kalkış hava limanı
Airway bill Hava konşimentosu
Always safely afloat Her zaman yüzer durumda
a.m. Ante meridiem (Öğleden önce)
Amounts Meblağ
Approx. Approximate/y (Aşağı yukarı, yaklaşık)
ARR Arrival (Varış saati)
B/L Bili of Lading (Konşimento)
Booking Rezervasyon
Breakdown clause (Of-off-hire clause) Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım yetersizliği durumunda kira sorununun hangi esaslara bağlı olarak çözüleceğini belirlemek için kullanılır.
Breaking buik Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage Broker (simsar)'ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
B.S. Bottom stowed (Ambarda istiflenmiş)
B.S.T. British Summer Time (ingiliz Yaz Saati)
Bulk Dökme yük (Bir ambalaj içinde olmayan yük, örn. kömür)
Bulk freight Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
ca. Cırca (Tahminen)
c.a.d. (c/d) Cash against documents (Vesaik mukabili)
c.a.f. Coüt, assurance, fret, c.i.f. (Malın bedeli, sigorta ve navlun)
Cargo Kargo, yük
Carriage Taşıma, nakliye
Carrier Taşıyıcı
c.o.d. Cash on delivery (Teslimde ödemeli)
C.C. Charges co/lect (Masraflar alıcıya ait)
Certificate of Origin Menşei şahadetnamesi
c.+f Cost and freight (Malın bedeli ve taşıma ücreti)
c.+i Cost and Insurance (Malın bedeli ve sigorta)
Charge Masraf, harç, ücret
Chargeable vveight Ücrete tabi ağırlık CİF
CHP Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim
c.i.f. Malın bedeli, sigorta ve navlun
c.i.f.+c Cost, Insurance, freight and commision (Malın bedeli, sigorta, navlun ve komisyon dahil)
c.i.f.+i Cost, insurance, freight and commision and interest (Malın bedeli, sigorta, navlun ve  banka giderleri dahil)
c.i.f landed Cost, insurance, freight, landed (Malın bedeli, sigorta, navlun ve boşaltma masrafları dahil) City
c.k.d. Completely knocked down (Taşınmak için tümüyle sökülüp kurulabilen)
Claims Şikayetler c/o : Çare of. (Vasıtasıyla)
c.o.d. Cash on Delivery (Teslimde ödemeli)
Collecting fee Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract Sözleşme koşullan
Consignee Kendisine mal gönderilen
Consignment Gönderilen mal, mal gönderme, sevkiyat
Consignor Mal gönderen
Consolidator lATA'ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevkeden kuruluş
Consular Invoice (C.I.) Tasdikli fatura
c.o.s. Cash on shipment (Sevkiyat karşılığında peşin ödeme)
c.p.d. Charterer pays dues (Harçları kiralayan öder)
CPT Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim
CRF Mal bedeli ve navlun
c.t Conference terms (Düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşullan)
Current rates Cari fiyatlar
Customs broker Gümrük komisyoncusu
Customs clearance Gümrükleme, gümrükten çekme
Customs declaration Gümrük beyannamesi
DAF Sınırda teslim
d.d. Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
DDP Gümrük resmi &oumouml;denmiş olarak teslim
DDU Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
dead freight Pişmanlık navlunu
Delivering carrier Varış limanına ulaşan malları alıcıya ulaştıran taşımacı
Delivery service Teslimat servisi
Demurrage Demoraj
DEP Departure (Hareket saati)
DES Gemide teslim
DEQ Rıhtımda teslim
Dispatch money Dispeç ücreti, geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenen ek ücret
d.i.c. Deadweight loading capasity (Geminin yük alma kapasitesi)
d.i.o Dispatch loading only (Yanlız yüklemede ödenen dispeç ücreti)
d/p Documents againstpayment (Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması)
Emergency rates Acil durumlarda konferans'a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a. Estimated time of arrival (Geminin tahmini varış zamanı)
E.T.C. Expected to complete (Muhtemel iş bitirme süresi)
Ex ship Gemiden teslim
EXW işyerinde teslim
f.a.c. Fast as (she) can :Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak işin mümkün olduğunca hızlı yapılması
         
f.a.s. Free a/ongside ship (Gemi borsasında teslim fiyatı)
F.C.A Taşıyıcıya teslim
F.C.R. Forwarding agent's certificate of receipt (Taşıma komisyoncusunun tesellüm belgesi)
F.C.T. Forvvarding agent's certificate of transport (Taşıma komisyoncusunun taşıma belgesi)
f.o.a. free on aircraft (Uçakta teslim)
f.o.b. free on board (Gemide teslim)
Force majeure Mücbir sebep
f.o.t Free on truck (Kamyonda teslim)
f.t. Ful! terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir.)
Gateway charges Hava limanında yükün aktarılması için yapılan tüm masraflar
General cargo rates Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Goods Emtia, mal Handling :Yükleme işlemleri
I.C.C. Institue cargo clauses (ingiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan bazı kalıp hükümler)
Incoterms International commercial terms (Uluslararası ticari terimler)
in regular turn Muntazam sırayla
Landing charges Boşaltma masrafları
L/C Letter of credit (Akreditif)
Liner terms Düzenli hat koşulları
Livraison en cale Bu şart sözleşmeye konulduğunda, alıcı mallan geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
L.S&D charges Landing, storage and delivery charges (Boşaltma, depolama ve teslimat harçları)
L/T Long ton (Büyük ton :1016.047 kg)
Main port Ana liman
M/R Mate's receipt (Yükün gemiye alındığını bildiren ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
n.o.p. Not othervise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
Offload Boşaltılmış yük
Open rates Açık tarife
o.w.h. Ordinary vvorking hours (Normal çalışma saatleri)
pd paid (ödendi)
p.m. Post meridiem (Öğleden sonra)
p.o.d. Payment on delivery (Teslimde ödemeli)
Shipment Sevkiyat
Subopen Subject to being öpen (Açık olması koşuluyla)
Surcharge Sürjarj (Liman tıkanması, sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
terminal service Şehir içi terminal servisi
Thru B/L Tek konşimento
Trace Yerine ulaşmayan sevkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
u.c. Olağan koşullar
w/m Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması) 

Konteyner Ölçüleri

Dry Container - 20'
İç Ölçüleri L: 5,898mm W: 2,350mm H: 2,390mm
Kapı Açılışı - 2,240mm 2,280mm
Üst Açıklık - - -
Dara 2,200kg 4,850lbs -
Hacim 33,0cbm 1,179cu.ft -
Max. Yükleme 24,800kg 54,673lbs -

 

 

Dry Container - 40'
İç Ölçüleri L: 12,035mm W: 2,350mm H: 2,393mm
Kapı Açılışı - 2,339mm 2,274mm
Üst Açıklık - - -
Dara 3,700kg 8,156lbs -
Hacim 67,0cbm 2,393cu.ft -
Max. Yükleme 28,800kg 63,491lbs -
Dry Container - 40'
İç Ölçüleri U: 12,030mm G: 2,350mm Y: 2,690mm
Kapı Açılışı - 2,340mm 2,579mm
Üst Açıklık - - -
Dara 3,930kg 8,663lbs -
Hacim 76,0cbm 2,714cu.ft -
Max. Yükleme 28,570kg 62,984lbs -
Dry Container - 45' High Cube
İç Ölçüleri L: 13,556mm W: 2,352mm H: 2,695mm
Kapı Açılışı - 2,340mm 2,579mm
Üst Açıklık - - -
Dara 4,590kg 10,118lbs -
Hacim 86,0cbm 3,071cu.ft -
Max. Yükleme 27,910kg 61,529lbs -
Flat Rack Container - 20'
İç Ölçüleri L: 5,935mm W: 2,398mm H: 2,327mm
Kapı Açılışı - - -
Üst Açıklık - - -
Dara 2,560kg 5,643lbs -
Hacim - - -
Max. Yükleme 21,440kg 47,265lbs -
Flat Rack Container - 20'
İç Ölçüleri L: 5,966mm W: 2,418mm H: 2,286mm
Kapı Açılışı - - -
Üst Açıklık - - -
Dara 2,970kg 6,547lbs -
Hacim - - -
Max. Yükleme 27,030kg 59,589lbs -
Flat Rack Container - 40'
İç Ölçüleri L: 12,080mm W: 2,420mm H: 2,103mm
Kapı Açılışı - - -
Üst Açıklık - - -
Dara 5,480kg 12,080lbs -
Hacim - - -
Max. Yükleme 25,000kg 55,113lbs -
Flat Rack Container - 40' Collapsible
İç Ölçüleri L: 12,064mm W: 2,369mm H: 1,943mm
Kapı Açılışı - - -
Üst Açıklık - - -
Dara 5,200kg 11,463lbs -
Hacim - - -
Max. Yükleme 39,800kg 87,741lbs -
Reefer Container - 20'
İç Ölçüleri L: 5,440mm W: 2,294mm H: 2,237mm
Kapı Açılışı - 2,286mm 2,238mm
Üst Açıklık - - -
Dara 2,750kg 2,062lbs -
Hacim 27,9cbm 986cu.ft -
Max. Yükleme 24,250kg 53,460lbs -
Reefer Container - 40'
İç Ölçüleri L: 11,577mm W: 2,294mm H: 2,210mm
Kapı Açılışı - 2,286mm 2,238mm
Üst Açıklık - - -
Dara 3,950kg 8,708lbs -
Hacim 58,7cbm 2,073cu.ft -
Max. Yükleme 28,550kg 62,940lbs -
Reefer Container - 40' High Cube
İç Ölçüleri L: 11,577mm W: 2,294mm H: 2,509mm
Kapı Açılışı - 2,290mm 2,535mm
Üst Açıklık - - -
Dara 4,150kg 9,148lbs -
Hacim 67,0cbm 2,366cu.ft -
Max. Yükleme 28,350kg 62,499lbs -
Reefer Container - 45' High Cube
İç Ölçüleri L: 13,102mm W: 2,286mm H: 2,509mm
Kapı Açılışı - 2,294mm 2,535mm
Üst Açıklık - - -
Dara 5,200kg 11,463lbs -
Hacim 75,4cbm 2,663cu.ft -
Max. Yükleme 27,300kg 60,184lbs -
Open Top Container - 20'
İç Ölçüleri L: 5,893mm W: 2,346mm H: 2,353mm
Kapı Açılışı - 2,338mm 2,273mm
Üst Açıklık 5,488mm 2,230mm -
Dara 2,200kg 4,850lbs -
Hacim 32,0cbm 1,143cu.ft -
Max. Yükleme 28,280kg 62,344lbs -
Open Top Container - 40'
İç Ölçüleri L: 12,056mm W: 2,347mm H: 2,379mm
Kapı Açılışı - 2,343mm 2,279mm
Üst Açıklık 11,622mm 2,214mm -
Dara 3,800kg 8,377lbs -
Hacim 67,0cbm 2,393cu.ft -
Max. Yükleme 28,700kg 63,270lbs -
Open Top Container - 40' Open Side/Top
İç Ölçüleri L: 5,928mm W: 2,318mm H: 2,257mm
Kapı Açılışı - 2,286mm 2,278mm
Üst Açıklık 5,350mm 2,138mm -
Dara 2,775kg 6,117lbs -
Hacim 31,0cbm 1,107cu.ft -
Max. Yükleme 21,225kg 49,791lbs -
Artificial Tweendeck - 40'
İç Ölçüleri L: 11,823mm W: 2,197mm -
Kapı Açılışı - - -
Üst Açıklık - - -
Dara 4,860kg 10,714lbs -
Hacim - - -
Max. Yükleme 39,580kg 87,256lbs -